Víkend participace: Někdo by s tím měl něco dělat II

Věříte, že víc hlav víc ví?
Zapojujete se aktivně do veřejného dění – v kultuře, ochraně životního prostředí i sociální oblasti?
Jste či chcete být komunální politik či polička?
Nebo máte v náplni práce pořádání veřejných diskusí a projednání s veřejností?
Chcete, aby se ve vaší komunitě více zapojovala veřejnost do plánování a rozhodování?
Chcete do své kauzy zapojit více lidí a nevíte jak?
Jak si udržet podporu těch, co už vás nyní podporují?

Vyzkoušejte si participativní metody na praktickém a interaktivním workshopu s lektory, kteří dlouhodobě pomáhají v zapojování veřejnosti obcím i místním iniciativám. Akce může pomoci těm, kdo jsou na začátku projektu nebo kauzy, ale i těm, kdo se dlouhodobě angažují a chtějí se naučit nové způsoby, jak do činnosti a rozhodování zapojovat další členy a členky komunity.

V rámci workshopu se naučíte, jak vytvořit plán zapojení, dozvíte se, jaké jsou výhody, nevýhody a nástrahy zapojování veřejnosti a osvojíte si základy facilitace a řadu dalších dovedností na praktických aktivitách s lidmi, které mají podobné cíle jako vy.
A možná přijde i Tonda Blaník.

Pro koho: aktivní lidé usilující o větší zapojování veřejnosti ve svých komunitách

Kde: ekocentrum Paleta, Oucmanice

Dotazy a informace: hana@nesehnuti.cz, FB událost

Přihlašovací formulář: vyplňujte do 9. ledna 2018 na https://goo.gl/forms/n8OdbF5CxF92NaXw2

Lektoři a lektorka:

Mgr. Martin Nawrath

Facilituje jednotlivá setkání s veřejností týkající se zejména úprav a tvorby veřejných prostranství, organizuje školení a sám také školí. Inspiraci a nové zkušenosti do Čech přiváží i ze zahraničí (USA, Anglie, Nizozemí). Je editorem metodik a manuálů, které se týkají zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů.

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Konzultant a facilitátor v oblasti participace veřejnosti na projektech v oblasti architektury a územního plánování. Zároveň působí jako odborný asistent a garant předmětu Územní plánování II. – analýzy území na Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, kde se také podílí na výzkumech v oblasti udržitelného rozvoje. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR a první participaci, kdy obyvatelé okolí mohli ovlivnit developerský projekt od samé přípravy zadání pro architekty.

MgA. Olga Škochová Bláhová

Expertka na kulturní politiku a advokacii. Více než 10 let se věnuje participativnímu kulturnímu plánování ve městech a obcích ČR. Je členkou platforem pro kulturní plánování a advokacii. Podílela se na přípravě Programu rozvoje kultury města Plzně, jehož realizace proběhla v rámci kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015. Na IPR Praha pracuje na tvorbě kulturní politiky a na projektech na podporu kultury a kreativních odvětví v Praze. Je expertní hodnotitelkou Národní sítě Zdravých měst v uplatňování MA21 v oblasti kultura a místní tradice.

Mgr. Jaroslav Biolek

Vystudoval geografii a uměnovědná studia na Masarykově univerzitě, nyní je doktorským studentem oboru Regionální geografie a regionální rozvoj.

 

Akce je spolufinancována Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí 01321662 v Praze dne 20.12. 2016 ministra životního prostředí.