Radí vám

Poradna Občanské oko je společným projektem organizací NESEHNUTÍ, Děti Země a Ústecké šrouby.

 

 

Poradenství vám poskytují tyto poradkyně a poradci >

Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

vyštudovala krajinnú architektúru a absolvovala doktorandské štúdium na FA STU v odbore urbanizmus. Vo svojej práci sa osobitne venuje projektom v oblasti tvorby krajiny a a zelenej infraštruktúry v sídelnom prostredí, kvality životného prostredia, udržateľného rozvoja, urbánnej biodiverzity a adaptácie na zmenu klímy v sídelnom prostredí . Je autorkou viacerých publikácií a má spôsobilosť na vypracovávanie dokumentáciu ochrany prírody. Dlhodobo spolupracuje s viacerými inštitúciami a organizáciami na národnej a medzinárodnej úrovni.

Mirek Patrik

je zakladatel a současný předseda spolku Děti Země, pro které také pracuje. Zabývá se účastí veřejnosti při rozhodování státu o povolování různých staveb, hlavně dopravních sítí, a při využívání práv angažované veřejnosti v ochraně životního prostředí. Má odborné a právní znalosti v účasti občanů a spolků při schvalování územních plánů, při hodnocení vlivů na životní prostředí (proces EIA) a ve správních řízeních, které se týkají hlavně vlivů na biotopy zvláště chráněných druhů organismů a na dřeviny. Píše do řady časopisů a vystupuje i v ekologickém pořadu Nedej se.

Milan Štefanec

na činnosti občanských iniciativ, ekologických, lidskoprávních a antifašistických hnutí a iniciativ se podílí od roku 1989. Na začátku devadesátých let byl členem hnutí Levá alternativa, později byl koordinátorem regionálních projektů Hnutí DUHA. Pracoval také jako strojník čističky odpadních vod v továrně Zetor, sazeč učebnic nakladatelství Nová škola či jako poštovní doručovatel telegramů. V roce 1997 spoluzakládal Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ. Je členem Amnesty International. Dlouhodobě se zabývá problematikou obchodu se zbraněmi a jeho vlivu na porušování lidských práv. Zaměřuje se také na podporu participace veřejnosti na rozhodovacích procesech. Ve své činnosti v NESEHNUTÍ se věnuje projektům prosazujícím systémové změny chránící a posilující práva občanů a aktivitám na podporu občanských a grassroots iniciativ v ČR i v zahraničí (jižní Kavkaz, Ukrajina ad.). Spolupracuje s Nadací Via jako konzultant pro místní občanské iniciativy a s Advokačním fórem Nadace OSF jako konzultant pro advokační kampaně podporovaných nevládních organizací v ČR.

Radoslava Krylová

pracuje v programu Občanské oko (NESEHNUTÍ), jenž se věnuje rozvoji občanské angažovanosti, územnímu plánování a zlepšování životního prostředí ve městě. Vystudovala environmentální studia a sociální antropologii na FSS MU a zajímá se o participaci obyvatelstva na projektech týkajících se udržitelnějších měst. V rámci poradny pomáhá zejména s facilitací setkání, například pro potřeby naplánování občanské kampaně nebo participativního procesu v komunitě.

Martin Nawrath

se zaměřuje zejména na facilitaci participativních setkání s veřejností týkajících se rozvoje měst, obcí a komunit (veřejná prostranství, strategie rozvoje, vzdělávání, sociální péče, řešení konfliktů aj.), sám také participaci a facilitaci školí. Je editorem metodik a manuálů, které se týkají zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů - https://martin-nawrath.cz/.

Denisa Morongová

působí v programu Občanské oko, kde se věnuje udržitelnosti českých měst a podpoře aktivních občanek a občanů. V rámci těchto aktivit ji nejvíce zajímá udržitelná a dostupná městská mobilita, s čímž se pojí také genderově senzitivní plánování a zapojování veřejnosti. Studovala sociální a kulturní ekologii na FHS UK a zkušenosti v oboru čerpala například v berlínské cykloneziskovce ADFC Berlin nebo při tvorbě plánů udržitelné městské mobility pro různá česká a slovenská města. V poradně poskytuje podporu právě v tématech veřejného prostoru a mobility, především cyklistické a pěší dopravy.

Vilém Jurek

je krajinný ekolog a profesionální ochránce přírody. Působí ve spolku Rezekvítek a v ČSOP ONYX. Zabývá se ochranářským managementem v chráněných územích a ekologickou obnovou ve volné krajině a ve městě. Zkušenosti má s péči o mnoho typů biotopů – ať už vodních, lesních, stepních nebo specifických jako je městská divočina. Při své práci využívá vlastní zkušenosti a nejnovější vědecké poznatky. O odborných tématech v ochraně přírody a krajiny často publikuje i přednáší. Je autorem eseje Stručný manuál, jak udělat něco dobrého pro krajinu. Je také autorizovanou osobou pro hodnocení vlivu závažných zásahů na zájmy ochrany přírody.

Jakub Kriš

působí ve spolku Brno na kole, Bike Kitchen Brno, kde se věnuje udržitelné mobilitě, její podpoře a propagaci. Je spolupracovníkem NESEHNUTÍ, navrhuje a vyrábí nábytek. Vystudoval sociologii na FSS MU a studuje sociální pedagogiku na PdF MU, kde se zajímá o zkušenosti rodičů s veřejným prostorem. V poradně radí v oblasti cyklodopravy.