Radí vám

Poradna Občanské oko je společným projektem organizací NESEHNUTÍ, Děti Země a Ústecké šrouby.

 

 

Poradenství vám poskytují tyto poradkyně a poradci >

Zuzana Hudeková

vyštudovala krajinnú architektúru a absolvovala doktorandské štúdium na FA STU v odbore urbanizmus. Vo svojej práci sa osobitne venuje projektom v oblasti tvorby krajiny a a zelenej infraštruktúry v sídelnom prostredí, kvality životného prostredia, udržateľného rozvoja, urbánnej biodiverzity a adaptácie na zmenu klímy v sídelnom prostredí . Je autorkou viacerých publikácií a má spôsobilosť na vypracovávanie dokumentáciu ochrany prírody. Dlhodobo spolupracuje s viacerými inštitúciami a organizáciami na národnej a medzinárodnej úrovni.

Mirek Patrik

je zakladatel a současný předseda spolku Děti Země, pro které také pracuje. Zabývá se účastí veřejnosti při rozhodování státu o povolování různých staveb, hlavně dopravních sítí, a při využívání práv angažované veřejnosti v ochraně životního prostředí. Má odborné a právní znalosti v účasti občanů a spolků při schvalování územních plánů, při hodnocení vlivů na životní prostředí (proces EIA) a ve správních řízeních, které se týkají hlavně vlivů na biotopy zvláště chráněných druhů organismů a na dřeviny. Píše do řady časopisů a vystupuje i v ekologickém pořadu Nedej se.

Milan Štefanec

na činnosti občanských iniciativ, ekologických, lidskoprávních a antifašistických hnutí a iniciativ se podílí od roku 1989. Na začátku devadesátých let byl členem hnutí Levá alternativa, později byl koordinátorem regionálních projektů Hnutí DUHA. Pracoval také jako strojník čističky odpadních vod v továrně Zetor, sazeč učebnic nakladatelství Nová škola či jako poštovní doručovatel telegramů. V roce 1997 spoluzakládal Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ. Je členem Amnesty International. Dlouhodobě se zabývá problematikou obchodu se zbraněmi a jeho vlivu na porušování lidských práv. Zaměřuje se také na podporu participace veřejnosti na rozhodovacích procesech. Ve své činnosti v NESEHNUTÍ se věnuje projektům prosazujícím systémové změny chránící a posilující práva občanů a aktivitám na podporu občanských a grassroots iniciativ v ČR i v zahraničí (jižní Kavkaz, Ukrajina ad.). Spolupracuje s Nadací Via jako konzultant pro místní občanské iniciativy a s Advokačním fórem Nadace OSF jako konzultant pro advokační kampaně podporovaných nevládních organizací v ČR.

Radoslava Krylová

pracuje v programu Občanské oko (NESEHNUTÍ), jenž se věnuje rozvoji občanské angažovanosti, územnímu plánování a zlepšování životního prostředí ve městě. Vystudovala environmentální studia a sociální antropologii na FSS MU a zajímá se o participaci obyvatelstva na projektech týkajících se udržitelnějších měst. V rámci poradny pomáhá zejména s facilitací setkání, například pro potřeby naplánování občanské kampaně nebo participativního procesu v komunitě.

Martin Nawrath

se zaměřuje zejména na facilitaci participativních setkání s veřejností týkajících se rozvoje měst, obcí a komunit (veřejná prostranství, strategie rozvoje, vzdělávání, sociální péče, řešení konfliktů aj.), sám také participaci a facilitaci školí. Je editorem metodik a manuálů, které se týkají zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů - https://martin-nawrath.cz/.

Denisa Morongová

působí v programu Občanské oko, kde se věnuje udržitelnosti českých měst a podpoře aktivních občanek a občanů. V rámci těchto aktivit ji nejvíce zajímá udržitelná a dostupná městská mobilita, s čímž se pojí také genderově senzitivní plánování a zapojování veřejnosti. Studovala sociální a kulturní ekologii na FHS UK a zkušenosti v oboru čerpala například v berlínské cykloneziskovce ADFC Berlin nebo při tvorbě plánů udržitelné městské mobility pro různá česká a slovenská města. V poradně poskytuje podporu právě v tématech veřejného prostoru a mobility, především cyklistické a pěší dopravy.

Vilém Jurek

je krajinný ekolog a profesionální ochránce přírody. Působí ve spolku Rezekvítek a v ČSOP ONYX. Zabývá se ochranářským managementem v chráněných územích a ekologickou obnovou ve volné krajině a ve městě. Zkušenosti má s péči o mnoho typů biotopů – ať už vodních, lesních, stepních nebo specifických jako je městská divočina. Při své práci využívá vlastní zkušenosti a nejnovější vědecké poznatky. O odborných tématech v ochraně přírody a krajiny často publikuje i přednáší. Je autorem eseje Stručný manuál, jak udělat něco dobrého pro krajinu. Je také autorizovanou osobou pro hodnocení vlivu závažných zásahů na zájmy ochrany přírody.

Bernardeta Babáková

absolvovala obor Právo a právní věda na právnické fakultě Masarykovy univerzity, studijní pobyt v programu Ersamus na Jagellonské univerzitě v Krakově a evropskou dobrovolnickou službu v Gruzii.
Působila jako právní poradkyně ve službě CELZUS (Centrum služeb pro sociálně znevýhodněné) Charity Brno, v právním týmu hnutí za klimatickou spravedlnost Limity jsme my a v Iniciativě nájemníků a nájemnic.
Je členkou kolektivu stojícím za podcastem s environmetální tématikou Trhlina.

Jakub Kriš

působí ve spolku Brno na kole, Bike Kitchen Brno, kde se věnuje udržitelné mobilitě, její podpoře a propagaci. Je spolupracovníkem NESEHNUTÍ, navrhuje a vyrábí nábytek. Vystudoval sociologii na FSS MU a studuje sociální pedagogiku na PdF MU, kde se zajímá o zkušenosti rodičů s veřejným prostorem. V poradně radí v oblasti cyklodopravy.